Szczecin, 03 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie prowadzone w trybie konkurencyjnym na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecini wpłynęło 50 ofert (po jednej ofercie na każdą z 50 części).

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał oferty następujących wykonawców [czytaj więcej]

ue

pasek

Szczecin, 11 września 2013 r. - WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie.

Zamówienie zostało podzielona na 50 części w ramach sześciu Zadań tematycznych:

  • I. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne skierowane do Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.
  • II. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.
  • III. Szkolny Ośrodek Kariery dla Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.
  • IV. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.
  • V. Innowacyjny nauczyciel, Innowacyjna szkoła - opracowanie materiałów edukacyjnych.
  • VI. Szkolenia dla nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na maksymalnie sześć części zamówienia (spośród 50-ciu).

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 26 września 2013 roku o godzinie 12.00

Szczegółowa specyfikacja [pobierz]

Formularz ofertowy [pobierz]

Zapytania ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina (w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin) projektu "Lubię to - edukacja dla przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.)

 

 

 

We Love Szczecin - Kreatywni Dla Szczecina

...................................................................................................

 
Copyright © 2013 Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina. Wszystkie prawa zastrzeżone.